Com afiliar-se

Electronics Watch treballa amb quotes d'afiliació. A diferència de les quotes per serveis, una relació a través de quota d'afiliació és més sostenible i implica un compromís organitzatiu cap a la contractació pública responsable.

El teu compromís

Com a afiliat, et compromets a prendre les següents mesures:

  • Incorporar les Condicions del Contracte Electronics Watch o clàusules equivalents en els contractes amb nous proveïdors d'electrònica o quan els contractes ja establerts es renegociïn per tal de permetre a Electronics Watch realitzar revisions en el teu nom.
  • Nombrar un intermediari com a principal punt de contacte entre Electronics Watch i la teva organització.
  • Pagar les quotes anuals d'afiliació a Electronics Watch basades en el teu volum anual de compra de productes electrònics.

Què has de fer

Contacta amb Electronics Watch per comentar els termes de l'afiliació. Estem a la teva disposició per desenvolupar un acord d'afiliació fet a mida de les teves necessitats.

El raonament darrere de l'estructura de quotes

Controlar el compliment dels teus proveïdors arreu del món mai serà de franc, però Electronics Watch ha aconseguit la rendibilitat a través d'un sistema de compartició de recursos encarats a un resultat comú i a través d'operar sense ànim de lucre.

Dóna una mica, rep molt més. L'estructura de preus d'afiliació a Electronics Watch permet als compradors del sector públic combinar petites quantitats entre tots per adquirir informació sobre les cadenes de subministrament i avantatges que serien impossibles si els esforços econòmics fossin individuals.

Justícia per a tothom. Els costos pretenen ser justos per a tots els tipus d'organitzacions públiques, tant per les grans com per les petites i les entitats consorciades, alhora que pretenen també reflectir els diferents nivells de capacitat requerida per tal que Electronics Watch pugui servir a cada entitat com necessita. Tots els costos es basen en la despesa en productes electrònics de cada organització. Aquesta és la mida més ponderada per cobrir la quantitat de revisions i suport que requerirà cada organització per part d'Electronics Watch i per assegurar cadenes de subministrament sostenibles. El preu no es materialitza en una quota per servei, sinó en una contribució als costos generals de manteniment d'una xarxa internacional de monitoreig.

No sacrifiquis la qualitat. Les revisions i els controls han de ser de la més alta qualitat per ser creïbles i produir un canvi real per als treballadors i les organitzacions públiques. Les teves quotes paguen aquesta qualitat.

L'estructura de quotes

Hi ha tres bandes o franges que reflecteixen les diferents quantitats de despesa anual en producte electrònic. En la majoria dels casos, les organitzacions públiques contribueixen només en un 0.1% del total que gasten en productes electrònics. Existeixen algunes economies d'escala per als grans compradors i també excepcions per a les administracions més petites.

Franja A: 0-4.999.999 € de mitja anual en despesa de hardware TIC per a una sola institució

La quota d'afiliació anual és un 1% del total de despesa en hardware TIC, o bé un màxim de 5.000 euros; s'escollirà la quantitat més baixa. Per exemple, a una organització que té una despesa mitjana de 300.000 euros li correspon una quota de 3.000 euros. La quota mínima d'afiliació és de 3.000 euros per a qualsevol institució.

La Franja A està dissenyada per a oferir un preu raonable per a organitzacions amb una despesa de hardware TIC relativament baixa i per arribar a la majoria d'organitzacions de manera individual amb una despesa anual moderada. El màxim que una organització pot arribar a pagar per monitorejar la seva cadena de subministrament TIC és un 1% de la seva despesa, però això descendeix per a la majoria d'afiliats d'aquesta categoria fins al 0,1%.

Franja B: Superior a 5 milions € de mitja anual en despesa de hardware TIC per a una sola institució

La quota d'afiliació és del 0,1% del total de despesa en hardware TIC, fins a un màxim de 60.000 euros. Així, una organització que gasta una mitjana de 6 milions d'euros tindria una quota d'afiliació de 6.000 euros. Per a una organització que tingui una despesa de 100 milions d'euros, la quota d'afiliació seria 60.000 euros.

La Franja B està dissenyada per a oferir uns preus raonables per a organitzacions amb una despesa de hardware TIC mitjanament alta i per atraure organitzacions individuals que tenen un nivell bastant elevat de despesa. El màxim que una organització pagaria en aquesta franja pel monitoreig de la seva cadena de subministrament és el 0,1% del total de la seva despesa, fins a un màxim de 60.000 euros.

Franja C: Consorcis de compres

La quota anual d'afiliació per a grups com ara consorcis de compres és del 0.1% de la mitjana anual de despesa de cada membre, fins a un màxim de 60.000 € per a tot el consorci. Aquests costos es poden distribuir de la manera que decideixi el consorci.

La Franja C està dissenyada per grups d'organitzacions públiques que volen afiliar-se en nom de tots els seus membres. Això inclou, especialment, els consorcis de compres.

Demana més informació