Informes estratègics i anuals

Electronics Watch treballa per assolir els objectius estratègics següents (podeu descarregar-vos el Pla estratègic d'Electronics Watch 2018-2020):

 • Eliminar l’ocupació precària perjudicial i/o il·legal i substituir-la per llocs de treball dignes

  1.1.Centrar-se a investigar en profunditat la conformitat i les accions correctores de les fàbriques que presenten nivells elevats de precarietat i flexibilitat laboral, especialment pel que fa a les dones, i intentar canviar els processos de compra que els generen.

  1.2. Utilitzar les conclusions dels informes de monitoratge per formar els compradors públics sobre els riscos de la precarietat i la relació existent entre males pràctiques de compra, flexibilitat laboral i condicions de treball perilloses.

  1.3. Desenvolupar eines de compra pública per ajudar les afiliades a mitigar i prevenir l'ocupació precària il·legal i nociva a les seves cadenes de subministrament de productes electrònics.

 • Promoure entorns laborals segurs per a les persones treballadores i les seves comunitats

  2.1. Augmentar la capacitat de fer un seguiment dels riscos per a la salut i la seguretat als que s'exposen les persones que treballen a les cadenes de subministrament de productes electrònics i solucionar-los, especialment els que afecten les dones, mitjançant el desenvolupament de recursos per monitoritzar aquest tipus de riscos i eines d'intervenció, i la col·laboració amb sindicats i persones expertes en la matèria.

  2.2. Formar els compradors públics sobre els riscos sobre la salut i la seguretat laboral que afecten el personal que treballa a les cadenes de subministrament de productes electrònics i les comunitats del seu voltant.

  2.3. Desenvolupar eines de compra pública que ajudin les afiliades a fomentar la transparència dels inventaris de productes químics, la protecció de les persones treballadores, la seguretat mediambiental i la reducció dels productes perillosos a les seves cadenes de subministrament de productes electrònics.

 • Fomentar la voluntarietat de l’ocupació sense coaccions

  3.1. Monitoritzar els entorns i les pràctiques que poden afavorir l'existència de treball forçós i esclavatge modern, com per exemple l'ús de personal migrant, alumnat en pràctiques, persones joves i menors d'edat.

  3.2. Formar els compradors públics sobre el risc de treball forçós i esclavatge modern a les seves cadenes de subministrament de productes electrònics.

  3.3. Desenvolupar eines de compra pública que ajudin les afiliades a detectar i mitigar el risc de treball forçós i esclavatge modern a les seves cadenes de subministrament de productes electrònics, i garantir la reparació de les víctimes.

 • Reforçar la metodologia del monitoratge amb la participació activa de les persones treballadores

  4.1. Fer enquestes i dialogar amb entitats col·laboradores i persones expertes per desenvolupar una metodologia de monitoratge basada en la participació de les persones treballadores.

  4.2. Publicar material orientatiu de monitoratge amb la participació de les persones treballadores, desenvolupar recursos formatius modulars per fer tallers sobre el terreny, i organitzar tallers presencials i activitats formatives sobre metodologia de monitoratge.

  4.3. Identificar més entitats perquè col·laborin amb les activitats de monitoratge en fàbriques i jaciments, i formar-les.

  4.4. Augmentar la capacitat de les entitats locals que col·laboren amb les activitats de monitoratge perquè puguin supervisar els centres de treball vinculats a les cadenes de subministrament de les afiliades mitjançant la metodologia basada en la participació activa de les persones treballadores.

 • Reforçar la veu col·lectiva de les persones treballadores i la seva influència als centres de treball

  5.1. Augmentar la capacitat de les entitats locals de monitoratge perquè puguin col·laborar amb sindicats internacionals i reforçar la veu col·lectiva de les persones treballadores desenvolupant mecanismes efectius de reclamació, protecció de les persones alertadores i respecte de la llibertat sindical.

  5.2. Donar suport a les entitats de monitoratge de la societat civil per promoure el diàleg social entre la classe treballadora i la patronal.

  5.3. Formar els compradors públics sobre la importància de tenir en compte l'opinió de les persones treballadores a l'hora d'assolir millores sostenibles als centres de treball.

 • Augmentar la transparència de la cadena de subministrament amb la participació activa de les persones treballadores

  6.1. Formar els compradors públics en transparència de la cadena de subministrament des del punt de vista de les persones treballadores: disposar de la informació i els recursos necessaris per garantir els drets i la seguretat d'aquest col·lectiu.

  6.2. Assessorar els compradors públics sobre els aspectes jurídics que limiten la transparència de la cadena de subministrament, i oferir-los tant recursos com suport tècnic perquè puguin introduir les condicions contractuals pertinents, i fer que es compleixin.

  6.3. Fomentar la transparència de la cadena de subministrament publicant a Internet la ubicació de les fàbriques, les seves condicions laborals i les mesures correctores que s'hi apliquen.

  6.4. Donar suport als equips de monitoratge perquè investiguin les cadenes de subministrament vinculades als processos de contractació de les entitats afiliades.

 • Reforçar la implicació de les entitats afiliades i aconseguir-ne de noves

  Millorar els serveis per a les afiliades

  7.1. Subministrar el banc de recursos per als compradors públics: recull complet de recursos de contractació, amb models actualitzats de condicions contractuals i criteris d'adjudicació adaptats a la directiva de contractació pública de la UE i la legislació estatal; la Guia per als contractistes d'Electronics Watch; plantilles i recursos sobre transparència de la cadena de subministrament i recursos esglaonats perquè els distribuïdors puguin donar suport a la diligència deguda de la cadena de subministrament de manera efectiva.

  7.2. Desenvolupar dades de monitoratge fàcils d'usar i directament vinculades a les cadenes de subministrament dels proveïdors: quadres de comandament personalitzats amb informació sobre proveïdors, bases de dades en línia sobre fàbriques i eines per avaluar la conducta de les empreses.

  7.3. Col·laborar amb entitats locals i representants dels països de les entitats afiliades per oferir-los personalment serveis en la seva llengua.

  Oferir eines i recursos per reforçar la implicació i la difusió

  7.4. Desenvolupar un manual de benvinguda amb recursos d'implicació i difusió, així com dades sobre els impactes que les afiliades i la resta d'entitats poden utilitzar per intentar captar noves sòcies.

  7.5. Organitzar actes per donar a conèixer Electronics Watch, i participar-hi, com les trobades anuals i els seminaris en línia sobre compra pública socialment responsable. Assistir a un ampli ventall de conferències i col·laborar amb altres xarxes de contractació pública.

  7.6. Publicar informes de monitoratge d'alta qualitat i fer servir els mitjans de comunicació convencionals i les xarxes socials per augmentar la incidència de les accions de les afiliades i consolidar la imatge de marca.

  7.7. Col·laborar amb les organitzacions de la societat civil de diferents països per fer accions de difusió i formació amb compradors públics i augmentar el nombre d'entitats afiliades.

  Millorar els fluxos de comunicació

  7.8. Millorar la comunicació i la informació sobre Electronics Watch, sobretot pel que fa a la seva missió, abast i impacte, mitjançant la pàgina web i la intranet d'entitats afiliades, els butlletins, les xarxes socials i els informes anuals, i fer que les entitats afiliades i les sòcies potencials disposin de més possibilitats d'intercanviar coneixements i experiències, i treballar en xarxa mitjançant seminaris en línia i trobades.

 • Generar plataformes de col·laboració amb afiliades, equips de monitoratge, sindicats i representants del sector

  8.1. Posar en contacte les entitats afiliades perquè puguin intercanviar coneixements i experiències en àmbits en què comparteixin interessos.

  8.2. Posar en contacte entitats afiliades i equips de monitoratge per tal d'afavorir l'intercanvi de coneixements i la col·laboració amb l'objectiu de millorar les condicions de les cadenes de subministrament d'aquestes entitats.

  8.3. Posar en contacte equips de monitoratge de diferents països per resoldre reptes comuns.

  8.4. Generar o participar de plataformes conjuntes amb entitats afiliades, equips de monitoratge, sindicats i representants del sector per intentar resoldre problemes crucials, com precarietat laboral, riscos per a la salut i la seguretat, treball forçós i esclavatge modern, llibertat sindical i d'expressió, així com transparència de la cadena de subministrament i de les adquisicions.

 • Enfortir les relacions amb estructures organitzatives més àmplies de l’àmbit del desenvolupament sostenible i l’economia circular per fomentar la conscienciació en matèria de drets laborals

  9.1. Col·laborar amb equips de recerca, centres d'estudis i ONG per tal de buscar formes d'enfortir i estendre els drets laborals i l'economia circular mitjançant la contractació pública.

  9.2. Col·laborar amb sindicats internacionals per investigar les relacions entre els drets laborals, l'economia circular i la digitalització per impulsar una transició justa mitjançant la contractació pública.

  9.3. Adherir-se o col·laborar amb xarxes i fòrums d'importància estratègica del camp del desenvolupament sostenible i la contractació pública circular.

 • Garantir la rendició de comptes d’Electronics Watch a totes les parts implicades i vetllar pel manteniment d’una estructura organitzativa sòlida

  10.1. Dinamitzar el Grup Assessor Informal amb membres dels blocs 1, 2 i 3, que han de nominar i escollir els representants del Patronat, participar en seminaris en línia, reunions i conferències i, si escau, assessorar i aconsellar.

  10.2. Crear un Grup Assessor Formal integrat per membres dels blocs 1, 2 i 3 que s'encarregui d'aconsellar el Patronat i vetlli pel manteniment dels principis de la Fundació, defensi els interessos de les entitats afiliades a Electronics Watch, avaluï el funcionament de l'organització i faci propostes de millora.

  10.3. Fomentar una comunicació externa contínua i accessible mitjançant la pàgina web actualitzada, el butlletí de notícies i les xarxes socials.

  10.4. Garantir el manteniment de l'estructura i les funcions organitzatives d'acord amb els estatuts d'Electronics Watch.

 

Si voleu veure tot el que hem fet fins ara, consulteu els nostres informes anuals:

  Memòria anual d’Electronics Watch 2018

  La memòria anual d'Electronics Watch conté una visió general de les activitats realitzades durant 2018. Inclou conclusions sobre com els afiliats estan marcant la diferència, així com els comptes anuals i detalls del desenvolupament organitzatiu i financer de l'organització.

  Descarregar (Document PDF - 4Mb)

  Memòria bianual d’Electronics Watch 2016-2017

  La memòria bianual d'Electronics Watch conté una visió general de les activitats realitzades durant el període 2016-2017. Inclou conclusions sobre com els afiliats estan marcant la diferència, així com els comptes anuals i detalls del desenvolupament organitzatiu i financer de l'organització.

  Descarregar (Document PDF - 2Mb)