16 de desembre de 2020

Presentació de la nova etiqueta ecològica de la UE per a pantalles electròniques

El 30 de novembre, a la primera jornada de la Cimera de Salut i Seguretat Laboral d’Electronics Watch, Candela Vidal-Abarca Garrido, del Centre Comú de Recerca de la Comissió Europea, va presentar la nova marca EU Ecolabel per a pantalles electròniques. Creada el 1992, l’ecoetiqueta comunitària promou l’ús de productes i serveis de baix impacte ambiental a través de tot el seu cicle de vida. La nova etiqueta ecològica combina criteris ambientals i socials amb un sòlid procés de verificació.

Aquesta nova etiqueta ecològica abasta un ventall d'actuació més ampli que l'ecoetiqueta anterior, i cobreix les pantalles electròniques en general: televisors, monitors i pantalles de senyalització. Els nous criteris també van més enllà dels requisits existents, especialment pel que fa a restriccions sobre substàncies i als aspectes socials. Restringeix l'ús de substàncies extremadament preocupants (SEP) en els productes finals i els articles definits fins a un màxim del 0,1%. També requereix la verificació per tercers del compliment dels convenis de l'Organització Internacional del Treball (OIT) i dels convenis en matèria laboral sobre salut i seguretat, hores de feina i remuneracions. En particular, a l'apartat de remuneracions s'inclou un requisit de salari digne.

El procés d'auditoria ha d'incloure l'assessorament amb parts interessades externes a l'organització i independents del sector en àrees locals al voltant de les plantes, i l'informe final ha de reflectir resultats detallats que incloguin la naturalesa i el nivell d'evidència dels resultats, així com els noms de les parts interessades consultades i els temes tractats.